ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงานและงบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้น งบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

 

คลิกลิ้งก์รายละเอียดเพิ่มเติม         งบดำเนินงาน

งบลงทุน

 

วันที่ 07 ส.ค 2561 : 10:09:57