สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2558

เดือนตุลาคม 2557              เดือนพฤศจิกายน 2557              เดือนธันวาคม 2557               เดือนมกราคม 2558

เดือนกุมภาพันธ์ 2558         เดือนมีนาคม 2558                     เดือนเมษายน 2558               เดือนพฤษภาคม 2558

เดือนมิถุนายน 2558            เดือนกรกฏาคม 2558                 เดือนสิงหาคม 2558              เดือนกันยายน 2558

ปีงบประมาณ 2559

เดือนตุลาคม 2558              เดือนพฤศจิกายน 2558              เดือนธันวาคม 2558               เดือนมกราคม 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2559         เดือนมีนาคม 2559                     เดือนเมษายน 2559               เดือนพฤษภาคม 2559

เดือนมิถุนายน 2559           เดือนกรกฏาคม 2559                  เดือนสิงหาคม 2559              เดือนกันยายน 2559

ปีงบประมาณ 2560

เดือนตุลาคม 2559              เดือนพฤศจิกายน 2559              เดือนธันวาคม 2559               เดือนมกราคม 2560

เดือนกุมภาพันธ์ 2560         เดือนมีนาคม 2560                     เดือนเมษายน 2560               เดือนพฤษภาคม 2560

เดือนมิถุนายน 2560           เดือนกรกฏาคม 2560                  เดือนสิงหาคม 2560              เดือนกันยายน 2560

ปีงบประมาณ 2561

เดือนตุลาคม 2560              เดือนพฤศจิกายน 2560              เดือนธันวาคม 2560               เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561          เดือนมีนาคม 2561                     เดือนเมษายน 2561                เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561           เดือนกรกฏาคม 2561                  เดือนสิงหาคม 2561                เดือนกันยายน 2561

 

ปีงบประมาณ 2562

เดือนตุลาคม 2561              เดือนพฤศจิกายน 2561                เดือนธันวาคม 2561               เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562         เดือนมีนาคม 2562                     เดือนเมษายน 2562               เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562           เดือนกรกฏาคม 2562                  เดือนสิงหาคม 2562              เดือนกันยายน 2562