ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานที่ดิน

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

► ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2549

► รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2541 และ ฉบับที่2 พ.ศ.2546

► ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2548

► ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 18ง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544

► ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2542

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

► ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560   ต่อ

► ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

► ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด  ⇒สาขาแม่ริม  ⇒สาขาสันกำแพง                                                                                                                                    ⇒สาขาสันทราย  ⇒สาขาสารภี  ⇒สาขาหางดง