รวมระเบียบ กฎหมาย กฏกระทรวง คำสั่ง หนังสือเวียน คำพิพากษา

 

1.ประมวลกฎหมายที่ดิน

2.รวมระเบียบ คำสั่ง กรมที่ดิน

3.กฎกระทรวงฉบับที่ 43 พ.ศ.2537

4.พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

5.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

6.พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

7.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียนข้างเคียงและการรับรองแนวเขตที่ดิน

8.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน (ฉบับที่2) พ.ศ.2544

9.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ.2543

10.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่่ดิน พ.ศ.2550

12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543

13.พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

14.ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

15.ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

16.ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น พ.ศ. ๒๕๔๓

17.ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย  พ.ศ. ๒๕๕๘

18.ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในส่วนของบุคคลต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๓๘

19.รวมระเบียบ ปี 2551

20.พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม