สิทธิตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

           มาตรา 58 บัญญัติว่า “บุคคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

      

            ♦ คู่มือการใช้สิทธิเบื้องต้นของประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

            ♦ ตัวอย่างการเขียนคำขอข้อมูลข่าวสาร

            ♦ ตัวอย่างการเขียนคำร้องเรียน

            ♦ ตัวอย่างการเขียนคำอุทธรณ์

            ♦ แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน

            ♦ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร