รายงาน งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560 

เดือนตุลาคม 2559            เดือนพฤศจิกายน 2559            เดือนธันวาคม 2559            เดือนมกราคม 2560

เดือนกุมภาพันธ์ 2560       เดือนมีนาคม 2560                  เดือนเมษายน 2560             เดือนพฤษภาคม 2560

เดือนมิถุนายน 2560         เดือนกรกฏาคม 2560               เดือนสิงหาคม 2560            เดือนกันยายน 2560

 

ปีงบประมาณ 2561 

เดือนตุลาคม 2560            เดือนพฤศจิกายน 2560            เดือนธันวาคม 2560            เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561        เดือนมีนาคม 2561                   เดือนเมษายน 2561             เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561          เดือนกรกฏาคม 2561                เดือนสิงหาคม 2561            เดือนกันยายน 2561

***รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 

ปีงบประมาณ 2562 

เดือนตุลาคม 2561            เดือนพฤศจิกายน 2561            เดือนธันวาคม 2561            เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562        เดือนมีนาคม 2562                   เดือนเมษายน 2562             เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562          เดือนกรกฏาคม 2562                เดือนสิงหาคม 2562            เดือนกันยายน 2562

งบทดลองหลังปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ 2562

การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562