หลักฐานการขอจดทะเบียน

♦ โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
♦ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
♦ ทะเบียนบ้าน
♦ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
♦ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
♦ มรณบัตรคู่สมรส
♦ หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
♦ ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง

          ♦ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
         ♦ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
         ♦ ข้อบังคับของนิติบุคคล
         ♦ หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
         ♦ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
         ♦ แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
         ♦ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
         ♦ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
         ♦ รายงานการประชุมนิติบุคคล
          ♦ หลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา
         ♦ หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสำนักสงฆ์
         ♦ หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
         ♦ หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาส (ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)
         ♦ หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
         ♦ ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
         ♦ ต้องแสดงจำนวนพระภิกษุสามเณร
          ♦ หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ
         ♦ บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น.2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลัง ตั้งแต่ฉบับแรก ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
         ♦ ข้อบังคับ หรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ
         ♦ รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มา หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่และเจตนาของผู้โอนใน การขอได้มาซึ่งที่ดินในกรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้มาซึ่งที่ดินแล้ว
         ♦ หนังสือมอบอำนาจของมูลนิธิ (ถ้ามี)
         ♦ ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
         ♦ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)
          ♦ ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ.2)
         ♦ ประกาศฯ แต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น
         ♦ ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมัสยิด
         ♦ รายงานการประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ทำการแทน ซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มาหรือลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตนาในการขอได้มาซึ่งที่ดินระหว่างเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีฯ
         ♦ หนังสือมอบอำนาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ้ามี)
         ♦ ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมัสยิดฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
         ♦ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)