ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่              

                สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  เดิมเรียกว่าหอทะเบียนที่ดินจังหวัด  เปิดทำการเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2479      มีสถานที่ทำการอยู่ห้องชั้นล่างด้านใต้ของตึกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังเดิม) ต่อมาเมื่อประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  ใช้บังคับ    จึงได้มาเช่าที่ดินซึ่งเป็นศาสนสมบัติวัดจอกแก้ว (ร้าง) มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา  เพื่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2498   ต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปอยู่รวมกับศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2538

                มีสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา  12  สาขา  2  ส่วนแยก  คือ

                1. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาจอมทอง   เปิดทำการเมื่อวันที่  7  เมษายน  2530

รับผิดชอบ   อำเภอจอมทอง   อำเภอฮอด   อำเภอดอยเต่า   อำเภออมก๋อย   และอำเภอดอยหล่อ

                2.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาดอยสะเก็ด   เปิดทำการเมื่อวันที่  7  เมษายน  2530

รับผิดชอบ อำเภอดอยสะเก็ด

                3.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่   สาขาแม่ริม    เปิดทำการเมื่อวันที่  7  เมษายน  2530

รับผิดชอบ   อำเภอแม่ริม

                4.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่   สาขาสันกำแพง   เปิดทำการเมื่อวันที่  28  กันยายน  2530

รับผิดชอบ  อำเภอสันกำแพง  และอำเภอแม่ออน

                5.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาสันป่าตอง   เปิดทำการเมื่อวันที่  28  กันยายน  2530

รับผิดชอบ   อำเภอสันป่าตอง  และอำเภอแม่วาง

                6.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาหางดง    เปิดทำการเมื่อวันที่  28  กันยายน  2530

รับผิดชอบ   อำเภอหางดง

                7.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาแม่แตง    เปิดทำการเมื่อวันที่  28  กันยายน  2530

รับผิดชอบ   อำเภอแม่แตง

                8.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาสันทราย   เปิดทำการเมื่อวันที่  28  กันยายน  2530

รับผิดชอบ  อำเภอสันทราย

                9.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาฝาง   เปิดทำการเมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2531

รับผิดชอบ   อำเภอฝาง   อำเภอแม่อาย  และอำเภอไชยปราการ

                10.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาพร้าว     เปิดทำการเมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2532

รับผิดชอบ  อำเภอพร้าว                              

                11.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาเชียงดาว   เปิดทำการเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2540

รับผิดชอบ  อำเภอเชียงดาว  อำเภอเวียงแหง

                12.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาสารภี   เปิดทำการเมื่อวันที่  9  เมษายน  2544

รับผิดชอบ  อำเภอสารภี

                13.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาจอมทอง  ส่วนแยกแม่แจ่ม   เปิดทำการเมื่อวันที่  3 พฤษภาคม  2547   รับผิดชอบ  อำเภอแม่แจ่ม           

                14.  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  สาขาแม่ริม   ส่วนแยกสะเมิง    เปิดทำการเมื่อวันที่  7 มิถุนายน  2547   รับผิดชอบ  อำเภอสะเมิง

                สำนักงานที่ดินอำเภอรวม  7  อำเภอ   ดังนี้

                1.  สำนักงานที่ดินอำเภอดอยเต่า

                2.  สำนักงานที่ดินอำเภอฮอด

                3.  สำนักงานที่ดินอำเภออมก๋อย

                4.  สำนักงานที่ดินอำเภอแม่วาง

                5.  สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงแหง

                6.  สำนักงานที่ดินอำเภอไชยปราการ

                7.  สำนักงานที่ดินอำเภอแม่อาย

             ปัจจุบันได้มีการยกระดับสำนักงานที่ดินอำเภอฮอด ขึ้นเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด 
จึงทำให้มีสำนักงานที่ดินส่วนแยกเพิ่มเป็น 3 ส่วนแยก และสำนักงานที่ดินอำเภอคงเหลือ 6 สำนักงาน

*************