พระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Thai)  
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Thai)  
ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ (Thai)  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย (Thai)  
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    
พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558    
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่3)    
พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(Thai)

 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551

(Thai)

 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

(Thai)

 
ร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

(Thai)

 
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550    
หลัก การของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการออกจากราชการ)    
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550

(Thai)

 
พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

(Thai)

 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

(Thai)

 
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

(Thai)

 
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
CONDOMINIUM ACT (No. 3) B.E. 2542 (1999)
 

(English)

พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542
Act Hire of Immovable Property for Commerce and Industry
B.E. 2542 (1999)

(Thai)

(English)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
THE LAND CODE AMENDMENT ACT (NO.8) B.E. 2542 (1999)
 

(English