ประกาศ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

- ยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕๒) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคมคม ๒๕๕๖)

- ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔)

- ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดกาญจนบุรี (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒)

- ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดขอนแก่น (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒)

- ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดชัยภูมิ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒)

- ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดชุมพร (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒)

- ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดนครสวรรค์ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒)

- ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดพิษณุโลก (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒)

- ตั้งสำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดอุดรธานี (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒)

- หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

- หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

- หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

- เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีสนับสนุนการซื้อขายห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหน

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการสนับสนุนการซื้อขายและจำนองตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการสนับสนุนการซื้อขายและจำนองตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจำนองห้องชุดของผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 4)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 4)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ฉบับที่ 2)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย (ฉบับที่ 2)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 3)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 3)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 2)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 2)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีสนับสนุนการซื้อขายห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 2)

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ 2)

 

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง

- ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ ๒๗) ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

- เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ ๒๖) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

- ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ ๒๕) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

- ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ ๒๓) ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

- ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ ๒๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

- การจัดตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก

- การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ

- ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

- การให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา และส่วนแยก

 

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

เรื่อง

- ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม

- ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

- ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทำบัญชี พ.ศ. 2545

- เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการ เพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. 2545

- กำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)

- กำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- เรื่อง ว่าด้วยการขออนุญาตดูดทราย พ.ศ. 2546

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

- ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 8)

- ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 9)

- ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 10)