รายชื่อ จพต.

                                      รายชื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่

นาม

ตั้งแต่

ถึง

1

ขุนธราพิพัฒน์ (แสวง เปี่ยมศรี)

12 พ.ย.2479

6 ธ.ค.2484

2

ขุนแพทย์สัตวาการ (เสงี่ยม ทัศนพยัค)

1 ก.ย.2484

1 มี.ค.2488

3

นายจันทร์ บัวแย้ม

14 พ.ย.2488

18 มี.ค.2491

4

นายอรุณ วรจิตรานนท์

14 มี.ค.2491

18 มี.ค.2492

5

นายมานิต ยันตดิลก

12 ส.ค.2492

31 พ.ค.2498

6

ม.ร.ว.แถวธวัช ศรีธวัช

มิ.ย.2498

2 พ.ค.2511

7

นายเสรี ตีรสิน

1 มิ.ย.2511

31 ธ.ค.2514

8

นายอนันต์ สุขศิริวัฒน์

1 ม.ค.2515

29 มี.ค.2517

9

นายณรงค์ ศรีนพคุณ

1 เม.ย.2517

1 ต.ค.2522

10

นายทองคำ หิรัณย์วัฒนพงศ์

1 ต.ค.2522

30 เม.ย.2525

11

นายเฉลิม ภารา

30 เม.ย.2525

16 ต.ค.2527

12

นายศุภโชค สุขสิน

16 ต.ค.2527

24 ต.ค.2529

13

นายประทุม ดิษฐ์แย้ม

24 ต.ค.2529

24 ก.ค.2530

14

นายอุดร บุญศรีโรจน์

24 ก.ค.2530

19 ต.ค.2531

15

ว่าที่ รต.สอาด ชมบุญ

19 ต.ค.2531

19 มิ.ย.2531

16

นายนพพล พรหมหิตาทร

20 มิ.ย.2535

22 พ.ย.2535

17

นายอเนก เกษมสุข

23 พ.ย.2535

7 ต.ค.2536

18

นายปลั่ง สุพลจิต

3 ม.ค.2537

30 ก.ย.2541

19

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังสี

1 ต.ค.2541

24 ต.ค.2548

20

นายสุเมธ กลีบขจร

25 ต.ค.2548

15 พ.ย.2552

21

นายสุวิชา ดามพวรรณ

16 พ.ย.2552

31 ธ.ค.2555

22

นายไพรัต เศียรสมาน

21 ม.ค.2556

30 ก.ย.2559

23

นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ 28 พ.ย.2559

30 ก.ย.2560

24

นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ 12 ธ.ค.2560

ถึงปัจจุบัน