สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (50300)


โทร. 0 5311 2983-4
โทรสาร 0 5311 2986
เบอร์ มท. (822) 25454
อีเมลล์ : chiangmai@dol.go.th

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0 5311 2983 - 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0 5311 2983 - 4 ต่อ 111, 112, 115
หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0 5311 2983 - 4 ต่อ 117, 118
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 5311 2983 - 4 ต่อ 102
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0 5311 2983 – 4 ต่อ 110

สถานที่ตั้ง


ถนนโชตนา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอเมืองเชียงใหม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์

นายมนูญ รัตนพรพิรุฬห์

นายปราโมทย์ แสงนพรัตน์

นางรุ่งระวี อักษรวงศ์วิทยา

นางสาวกัญญา กองอิ่น

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (50300)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่