ขั้นตอนการจดทะเบียน

รับคำขอและสอบสวน

ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ลงบัญชีรับทำการ

ตรวจอายัด

ประเมินทุนทรัพย์

เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)

พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน

คู่กรณีลงนามในสัญญา

เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา