โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน